Požární ochrana budov
 • telefon +420 777 772 490
 • telefon +420 777 713 192
 • Cech EPS

  Člen Cechu elektrické požární signalizace

 • Profesní komora požární ochrany

  Člen Profesní komory požární ochrany

 • Čkait

  Člen ČKAIT

 • Program Zelená úsporám

  Dodavatel v programu Nová zelená úsporám

 • gservis projekty


Klientům jsme schopni zajistit dodávku, montáž i servis chemického hasiva FM-200 včetně ústředen EPS, rozvodů a dalších komponentů pro stabilní hasící zařízení.

Chemické hasivo FM-200 je jedním ze dvou nejpoužívanějších chemických hasiv a je právoplatným nástupcem již zakázaných halonů 1301.

Složení a vlastnosti hasiva FM-200

Hasivo FM-200 je hasivem chemickým, kapalným, bezbarvým a nepáchnoucím. Díky své konzistenci může FM-200 nabídnout výhodu v menším objemu láhví, tedy menším nárokům na prostor, než tomu tak je například u inertních plynů či systémů CO2. Hasební systém FM-200 je velice účinné hasivo s krátkou dobou uhašení požáru. Tím v chráněné místnosti vzniká minimální možnost poškození chráněných zařízení. FM-200 je naprojektována tak, aby uhasila požár do 10 sekund.

V plynových hasících systémech se FM-200 využívá zcela běžně. K bezpečnému uhašení dané místnosti je potřeba koncentrace cca 6,25-9% hasiva FM-200. FM-200, jakožto chemické hasivo, představuje jisté riziko. Během jeho spalování dochází ke štěpení hasiva FM-200 a vzniká heptafluorpropan fluorovodík, oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

Princip hašení systémem FM-200

chemické hasivo FM-200

Elektricky nevodivá látka FM-200 pracuje na principu eliminace tepla z ohně, tedy postupu, kdy nedochází k podporování spalování. Jedinečné vlastnosti hasiva FM-200 zabraňují opětovnému vznícení. Chemické hasivo FM-200 má dobré hasící vlastnosti, avšak před opětovným vstupem do uhašené místnosti je třeba provést atmosférický test.

Ekologicky i zdravotně nezávadné

Složení FM-200 nesnižuje koncentraci kyslíku ve vzduchu tak, aby došlo k poškození lidského zdraví. Samotné hasivo FM-200 neobsahuje ani brom ani chlor a tedy při úniku do ovzduší nehrozí žádné nebezpečí z hlediska poškození ozonové vrstvy.

Využití systému FM-200

 • počítačová a datová centra
 • uzavřené prostory s plynovými turbínami
 • ropná a plynová těžební zařízení
 • telekomunikační centra
 • námořní doprava
 • muzea
 • archívy
 • úložny dat
 • elektrárny
 • rozvodny

Výhody systému FM-200

 • elektricky nevodivé
 • malé skladovací nároky
 • účinné hasivo
 • bezbarvé
 • nepáchnoucí